Santrifajrulislam.online | Dasar kudu jadi bahan ngabacokak waé di urang mah, kiwari pasualan diajar online jadi masalah anyar nu cenah nimbulkeun madarat jeung karasa ngabeuratkeun pikeun sabagian rahayat leutik. Nepika loba pisan anu mosting di media sosial ka aral jeung kasuda, tangtuna waé postingan eta mangrupa hiji akibat tina teu lancar jeung teu balegna nagara dina enggoning ngurus sakola. Tapi enya deuih, Nagara teu becus ngurus? asa pamohalan, da lain jalma joré-joré atuh anu ngajaredog di jero nagara téh.

Keur uing, sa Uingeun wé ieu mah. Rék online rék offline atawa naon waé kasebutna, diajar mah diajar wé lah. Cnah kudu make Hapé jeung nyambung kana internét, ny upayakeun heulanan, ihtiaran heula, sakirana teu nimu jeung solusina, nya badamikeun sing écés jéntré kainyah. Kecuali memang dasarna kedul wé. Mumul hojah weuh gadag

Kanyataan anu kudu dibolékérkeun gé teu jauh penting. Samodél loba siswa anu mana kolot-kolotna teu ngajurung sacara pertéla pentingna nyumangetan ka anak-anak supaya tanginas dina nyanghareupan kaayaan hirup. Siap narima kasusah jeung apal kudu kumaha narékah nalika meunang musibah. Didieu pisan, meureun jigana ceuk Uing anu remen nempo di pilemburan. Loba keneh kolot anu ting kecewis manyualkeun anak-anakna anu kudu dialajar make HP atawa diajar Online, “Beak duit meuli quota” atawa “HP na parebutan” laaah kahiiid. Ari anak-anakna ulin aber-aberan teu majar manéh, meakeun waktu di luar kadon ulin, medar langlayanga, sasapédahan di jalan. Matak naon paké kasempetan ieu pikeun deukeut jeung makin geugeut kumpul ngariung sa anak-anak. Cicing, sina caricing sina ngajaredog di imah. Pan keur Korona kecuali memang teu yakin aya korona atawa balai anu datangna ti Gusti pikeun nguji jeung nyoba sajauh mana anak-anak urang kadidik ku pasualan anu memang teu kahontal ku akal samodel uing jiga kieu mah.

Aya loba sakola anu teu make metode online dina diajarna, tetep ngalakukan kagiatan sakumaha mistina, cenah karunya barudak kareseleun di imah wae, jenuh jeung loba alesan salian ti alesan nu keur ibur dina media sosial. NGAAN GEUNING teu ngageuing kasadarana. loba siswa anu santuy, datang ka sakola beurang, padahal geus jelas aya aturan jam asup jam balik jeung rea deui aturan tata tertib teuing teu apal atawa ngahaja teu hayang nyaho kana aturan

Ceuk Uing deui ieu mah. ieu Lain pasualana diajar online atawa diajar bari jeung kudu aya paamprok jonghok di sakola. Tapi leuwih kana pasualan NAHA URANG TEH GEUS KA DIDIK KU IEU MUSIBAH ATAWA KUMAHA? sabab inti tina pendidikan kudu aya perkara anu natrat dina Hate jeung Pikiran nu KADIDIK JEUNG TERDIDIK. (astahiam)

1 KOMENTAR

  1. Jadi ges we tongsakarola da NU jadi PNS ges loba ,NU jadi karyawan ges loba S1 S2 ges laloba ,NU hese mah tukang macul ,urang ge sawah neangan tukang maculna halarese

Tinggalkan Balasan